Stadgar

Reviderade 2018-07-15

§ 1 Ryggensjöföreningens ändamål är
att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller sjön Ryggen och området runt sjön vad gäller miljö och naturvårdsintressen
att främja trivseln i Ryggenområdet genom gemensamma aktiviteter såsom midsommarfirande, utflykter, studiegrupper,
främjande av hembygdsintresset, kanske en bystuga som samlingspunkt
att arbeta för bättre kommunal service, allmänna kommunikationer och säkerhet för Ryggenborna bl. a tåg- och bussförbindelser,
bättre vägar och trafiksäkerhet (väg och järnväg), grannsamverkan mot inbrott mm

§ 2 Ryggensjöföreningen är öppen för alla permanent och deltidsboende kring sjön Ryggen, samt övriga som vill främja föreningens syften

§ 3 Ryggensjöföreningen skall eftersträva gott samarbete med fiskevårdsområdet, fastighets- och vattenrättsägare,
kommunerna och deras miljövårdsorgan, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Polisen, Vägverket, SJ,
Dalregementet samt lokala föreningar inom verksamhetsområdet.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av ordinarie årsmöte och av extra föreningsmöten.
Däremellan är styrelsen, som har sitt säte i Ryggen, föreningens beslutande och verkställande organ.
Förvaltningen av föreningens medel skall ordnas på ett betryggande sätt och vara underkastad kontroll. Räkenskaperna skall föras per 1 juni tom 31 maj.

§ 5:1 Styrelsen skall bestå av på ordinarie årsmöte vald ordförande jämte åtta ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande väljs för en tid av ett år, ledamöterna i övrigt och suppleanter för två år med hälften varje år.
:2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
:3 Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.
:4 Det åligger ordförande att kalla till allmänna föreningsmöten, styrelsens sammanträden,
att upprätta förslag till dagordningar samt att leda styrelsens sammanträden.
:5 Det åligger sekreteraren att vid föreningens möten och styrelsesammanträden föra fullständiga protokoll,
som justeras av ordföranden och justeringsman samt att i samråd med ordföranden svara för föreningens korrespondens.
:6 Det åligger kassaförvaltaren att föra noggranna räkenskaper, upprätta bokslut, uppbära medlemsavgifter och övriga inkomster,
ombesörja föreningens utbetalningar enligt styrelsens beslut samt att föra medlemsmatrikel.
:7 Styrelsens ledamöter som gemensamt är ansvariga för föreningens verksamhet och förvaltning,
åligger i övrigt att på alla sätt verka för föreningens ändamål,
att till årsmötet framlägga förslag för främjande av föreningens ändamål samt att för varje verksamhetsår
uppgöra och till årsmötet avge en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

§ 6 Föreningens räkenskaper skall senast under juni månad påföljande verksamhetsår överlämnas till revisorerna för granskning.
Över granskningen skall revisorerna senast den 1 juli avge berättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning skall till- eller avstyrkas.

§7 Vid medlemsmöte har varje medlem en röst.
Alla frågor avgörs med öppen omröstning, även val om inte någon röstberättigad begär sluten omröstning.
Vid omröstning gäller enkel majoritet om inte annat föreskrivits i dessa stadgar.
Vid lika röstetal gäller, utom vid val, den mening som sittande ordförande företräder.
Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt, dock må ej någon som ombud företräda fler än en medlem.

§ 8 Medlemsavgift utgår per räkenskapsår med belopp som årsmötet fastställer för närmast kommande år.

§ 9 Föreningens årsmöte hålles senast under juli månad å tid och plats som styrelsen beslutar.
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen så anser erforderligt eller minst 2/3 av medlemmarna hos styrelsen för angivet ändamål gjort framställning om detta.
Kallelse till föreningens möten görs genom anslag på föreningens anslagstavlor och annons i annonsblad eller i Ryggen-Nytt.
Vid extra föreningsmöte må beslut fattas endast i ärenden som angetts i kallelsen.

§ 10 Vid föreningens årsmöte skall i dagordning ingå Mötets öppnande Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst Anmälan om ärenden till punkten övriga frågor Anmälan av föregående års årsmötesprotokoll Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsavgifter för nästkommande år Ev. arvoden Verksamhetsplan och budget Val av ordförande för föreningen och styrelsen Val av styrelseledamöter Val av styrelsesuppleanter Val av två revisorer och en revisorssuppleant Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande Förslag från styrelsen Motioner, ingivna till ordförande 14 dagar före årsmötet Övriga frågor som av årsmötet godkänts för behandling

§ 11 Uppstår tvist mellan medlemmarna rörande tolkning av dessa stadgar eller eljest i frågor som berör föreningens verksamhet
skall frågan i första hand hänskjutas till styrelsen för prövning och beslut.
Den eller de av de tvistande som är missnöjda med beslutet kan underställa ärendet årsmötets prövning.
De tvistande har då att rätta si efter årsmötets beslut.

§ 12 Klagomål mot styrelsens sätt att handha föreningens förvaltning kan skriftligen framföras till föreningens ordförande senast den 1 juli.
Ärendet skall då med styrelsens skriftliga yttrande eller förklaring föreläggas årsmötet för prövning och beslut.

§ 13 Ändring av dessa stadgar skall beslutas på två efter varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte.
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas i samma ordning, varvid minst 4/5 majoritet erfordras.
Vid beslut om föreningens upplösning beslutar årsmötet hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Ryggensjöföreningen, c/o K Sylwan, Ryggen 606, 791 96 Falun

Ryggensjöföreningen,
c/o K Sylwan Ryggen 606,
791 96 Falun